Wang Ziquan: Creatures of the Air

Wang Ziquan: Creatures of the Air

Jan 8, 2022 - Mar 4, 2022

Opening: Jan 8, 2022 16:00 Saturday
Curator: MIAO Zijin
Artist: WANG Ziquan
Solo Exhibition
Ongoing
Ding Li: Curb Your Enthusiasm

Ding Li: Curb Your Enthusiasm

Jan 8, 2022 - Mar 4, 2022

Opening: Jan 8, 2022 15:00 Saturday
Curator: Kaimei WANG
Artist: DING Li
Solo Exhibition
Ongoing
Three Taels of Cuteness, One Catty of Greatness

Three Taels of Cuteness, One Catty of Greatness

Nov 11, 2021 - Dec 31, 2021

Opening: Nov 10, 2021 15:00 Wednesday
Curator: Lu Mingjun
Artist: XU ZHEN®
Solo Exhibition
Lu Pingyuan: The First Artist

Lu Pingyuan: The First Artist

Sep 25, 2021 - Oct 27, 2021

Opening: Sep 25, 2021 16:00 Saturday
Curator: Zian CHEN
Artist: LU Pingyuan
Solo Exhibition
USB Multi-Port Linking Exhibition

USB Multi-Port Linking Exhibition

Aug 27, 2021 - Sep 15, 2021

Opening: Aug 27, 2021 14:30 Friday
Artists: CAI Jian , FANG Yang , FENG Zhixuan , LANG Gangao , LI Hanwei , LU Boyu , MO Shaolong , Shanliang , TIAN Yi , WANG Yuchen , WANG Ziquan , XIA Chengan , ZHANG Ke , ZHANG Wenyi
Group Exhibition
Art as Living Organism

Art as Living Organism

May 8, 2021 - Jun 30, 2021

Opening: May 8, 2021 16:00 Saturday
Artists: GE Hui , SONG Kun , XU ZHEN®
Group Exhibition

NEWSLETTER