MadeIn Gallery was established in 2014 in Shanghai by the contemporary art creation and curating platform MadeIn Company, a corporation founded by international influential artist Xu Zhen.

MadeIn Gallery is dedicated to the promotion of outstanding artists and projects, spurring the development of contemporary culture and international exchanges. Since its creation, the gallery has organized numerous curated, high-quality solo and group exhibitions of both emerging and established artists, becoming a unique and important art platform. MadeIn Gallery excels in discovering and accompanying young talented artists in their career,  as well as actively participating among international dialogues, in the Chinese and international contemporary art scene.

Representing artists: Bian Yunxiang, Cai Jian, Chen Ying, Ding Li, Feng Zhixuan, Fu Site, He An, Li Hanwei, Liu Chengrui, Lu Pingyuan, Miao Ying, Mo Shaolong, Payne Zhu, Shao Fengtian, Shang Liang, Shen Xin, Su Yu-Xin, Wang Jianwei, Wang Sishun, Wang Ziquan, XU ZHEN®, Yang Yang, YOYO, Zheng Yuan, Zhou Zixi.

 

Collaborating artists: Chen Leng, Maggie Menghan Chen, Chen Ruofan, Elliot Dodd, Fang Yang, Ge Hui, Huang Long, Li Kejin, Liu Wa, Lang Gang’ao, Lu Boyu, Pu Yingwei, Qian Qian, Shanliang, Slime Engine, Shi Yi, Song Kun, Tian Yi, Wang Ye, Xia Cheng’an, Xia Yunfei, Yang Shen, Zhang Lian, Evian Wenyi Zhang, Zhong Wei.