Beijing Contemporary 2023

2023.04.28-2023.05.01

MadeIn Gallery is pleased to present a selection of works, by artists Chen Ying, Feng Zhixuan, Lu Pingyuan, Mo Shaolong, Shang Liang, Su Yu-Xin, Wang Jianwei, Wang Ziquan, XU ZHEN®, Yang Yang, Yang Shen, YOYO, and Zhou Zixi at Beijing Contemporary Art Expo 2023.